Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵙ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⴳⵉⵏⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵔⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ.
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⴳⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ
13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴼⵙⵉ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⴼⴰⵕⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵏⵜ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵔⵏ ⵉⵍⴳⵉⵏⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⵔⵡⵉⵏ ⴰⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵜⵥⵕⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⴼ ⵖⵉⴽⴽⴰⵏ, ⵉⵣⵔⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵏ ⴷⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ (ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵎⵙⵜⵉⵏ, ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ), ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.