Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ... ⴰⵙⴱⵢⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 62 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵎⴰⵏ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵃⵟⵟⵓ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ.
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ... ⴰⵙⴱⵢⵢⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵅⴼ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ
16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴹⵍⵍⴰⵀ ⵍⵡⵕⴹⵉ, ⵉⵎⵍⴰ ⴳⵉⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴱⵉⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵚⵚⵟⴰⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴽⴱⵉⵔ ⵣⴰⵀⵓⴷ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴱⴰⴽⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵍⵄⵎⵎⴰⵕⵉ, ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵍⴰⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵛⵛⴰⵖⴰⴱ ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵏ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.