Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ «ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ» ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵜⵉⵎ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⴷ ⵔⵉⴼⵉⵏ

ⵍⵎⴹⵢⵇ  -  
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⴷⴰⴱⵓ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵓⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵜⵉⵎ ⵎⴹⵢⵇ ⴷ ⵔⵉⴼⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ.
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ «ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ» ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵜⵉⵎ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⴷ ⵔⵉⴼⵉⵏ
30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴽⴽⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ « ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴱⵓⵔⵣ ⴷⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ » ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ».

ⵜⵍⴰⵍ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ "ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ" ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1984 ⵙ ⵉⵏⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.