Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:59

ⵚⴼⵔⵓ.. ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⵙⴽⵔ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴰⵎⵀⵔⵉⵟ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵚⴼⵔⵓ  -  
ⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⴰⵔⴰ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵚⴼⵔⵓ, ⵓⵄⵙⴽⵔ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴰⵎⵀⵔⵉⵟ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⵚⴼⵔⵓ.. ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⵙⴽⵔ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴰⵎⵀⵔⵉⵟ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
03 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵍⵊⵉⵏⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴱⵔⵉⴳⴰⴷ, ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵜⵜⴰⵢⴽ, ⵙⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴹⴹⵓⴱⴰⵟ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ- ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵚⴼⵕⵓ, ⴷ ⵍⵇⴰⵢⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵄⵙⴽⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ- ⵚⴼⵕⵓ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ, ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵏⵕⵃⵓⵎ.

ⴰⵙⵓⴳⵉ ⴷⵖ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴷ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵎⵉⵏⵓⵙⴽⴰ), ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵡⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵢⵢⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.