Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:02

ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ.. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ

ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ (ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ),  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⵉⵚⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 22 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⵍⵉ ⵛⵛⵔⵉⴼ, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ « ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ».

ⴰⵔ ⵜⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 24 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⴷ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵅⴼ “ ⵓⴷⵎ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵎⵔⵉⵏⵉ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⴹⴼⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏⵏⵙ (38 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ), ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.