Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:55

ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⵉⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ (ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⴽⵔ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⵉⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ (ⵉⵄⴱⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵛⵉ) ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ.
ⵓⵔ ⴰⴼⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵜⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⵉⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵉⵙⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵇⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵏⴰⵏ (ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ)
06 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴱⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴼⴰⵡⵜ  ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵙⵓⴼⵖ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜⵏ ⵜⵎⴰⵢⵜⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ  ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.