Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:42

ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵖⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵡⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⵉⵏ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⴷⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⴽⵉⵍⵉ.
ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵖⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ
09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴰⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ "ⵖⵉⵙ ⵏⴽⴽⵓⵕ", ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ, ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵍⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵖⵉⵙ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 1.000 ⴰⵀⵉⴽⵜⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵡⴰⴽⵉⵍⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ).

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵏⵏ ⴳ 2022 ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴽⵎⵏ 1,3 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵜⵎⵎⴰⵏ ⵢⴰⴷ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ 5202 ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰ ⴷ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⴱⵉⵟⵓⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.