Maghreb Arab Press

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴽⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴱⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴽⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵢ.
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴽⵣⵉ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ
05 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴰⵎⵎⴰⵥ ⴰⴷ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⵔⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵉⴼⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵛⵛⵉⴰⴽⴰⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵊⴰ ⵉⵏⴳⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⵙⵉ ⴷ ⴰⵎⴽⵣⵉ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵢⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵣⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⴱⴰⵢⵏⵏ ⵉⵙ ⴽⵛⵎⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⵢ, ⴷ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⴰⵣⵏⵏⵉⵔ ⵏ ⵛⵛⵉⴽⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ. ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏⴰⴷ ⵉ ⵢⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏⵏⵜⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.