Maghreb Arab Press

ⵎⵎⵓⵜⵏ 6 ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏⵏⵙⵏ (ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵍ ⵍⴽⴰⵡⴰⵜⵛⵓ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 04 ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵀⵡⵡⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴳⵣⵏⴰⵢⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳⵓⵜ 6 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ 4 ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.
ⵎⵎⵓⵜⵏ 6 ⵏ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏⵏⵙⵏ (ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ)
09 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ 10 ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ ⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴰⵏⴼⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.