Maghreb Arab Press

ⵎⴽⵏⴰⵙ... ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ 9% ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ

ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  
ⵙⵙⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 9% ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵎⴽⵏⴰⵙ... ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ 9% ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ
18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⴳ ⵓⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⴽⴽⴰⵥ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⴰⴷ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵍⴽⵎⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 61.511 ⵉⴹ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ 56.659 ⵉⴹ ⴳ ⵓⴼⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⴽⴽⴰⵥ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2017.

ⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ 2 ⴷ 3 ⴷ 4 ⵉⵜⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⵓⴳ,ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴰⵎⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵎ ⴳ ⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏ 27% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.