Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ

ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  
ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ, ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵊⴰⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵔⵙ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ.
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ
09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ « ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵡⵉⵙⵄⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⵔⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴰⵏⵎⵎⴳⴰⵔⵓ », ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵥⵍⴰⵢ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵙⴰ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⵏ, ⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⵙⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⴷⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵙⴳ ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.