Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:30

ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ (ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ‌)

ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ (ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ‌)
31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

"ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵉⵡⵙ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴱⵕⵓⴽ ⵜⴰⴱⵜ, ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵏⴰⵊⵉⵎ, ⴷ ⴰⴷ ⴳⵔⴼⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ.

ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⴷ ⵜⴹⴰⵍⴰⴱⵏ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⵚⵓⵕⴰⵜ ⵍⴼⴰⵜⵉⵃⴰ ⵅⴼ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵓ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵎ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ.

ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵣⵉⴽⴽ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵏⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵍⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.