Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:59

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵍⵢⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵉⵎⵊⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ
28 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵣⵣⵀⵔ ⵙ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵢⴰⵎⵣ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴷⵔ ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵢⴰⴹⵏ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ.

ⴰⵡⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵡⵊⴷ ⵉ ⴰⵙⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.