Maghreb Arab Press

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴳ ⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏⵜ ⴷⵖⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ

ⵕⵕⴱⴰⵟ/  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵃⵚⵚⴰⴹ ⴳ ⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏⵜ ⴷⵖⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴳ ⵍⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴷ ⵜⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵎⵍⵏⵜ ⴷⵖⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ
09 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⴷⵢⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵍⵓⵍⴰⵜ ⴷ ⵍⵄⵓⵎⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⴰⴹⵉⵏ , ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴳ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵡⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵕⴹⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⴰⵏⴼⴰ ⵍⵍⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵣⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.