Maghreb Arab Press

ⵉⵏⴷⵓⴷⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 3,5 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⴷⵓⴷⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 3,5 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵔⵉⵅⵜⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵊⵢⵓⵡⴼⵉⵣⵉⴽ.
ⵉⵏⴷⵓⴷⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 3,5 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵊⵕⴰ ⵡⵏⴷⵓⴷⵉ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵎⵍⵍⵓⵍ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ), ⴳ 14:17, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⵅⴼ ⵉⵏⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵡⵏⴷⵓⴷⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⴱⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ 30,18 ⴷ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ 7,87, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⴳⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.