Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:17

ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵓ ⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⴷ ⵓⵜⴼⴰⵍ, ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵎ ⵏ ⵏⵃⴰⵍ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵓ ⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)
09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵔ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵍⵄⵕⴰⵢⵛ ⴷ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⴷ ⵍⴼⵏⵉⴷⵇ, ⴷ ⵍⴼⴰⵃⵚ ⴰⵏⵊⵕⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ.

ⴳ ⵉⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ, ⴷ ⵚⴼⵕⵓ, ⴷ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⴼⴰⵙ, ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⴰⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.