Maghreb Arab Press

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⴹⵉⵜ ⴳ ⵍⵀⵔⴰⵡⵢⵢⵉⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵓⵎⵥ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ, ⴳ ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⴹⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵀⵔⴰⵡⵢⵢⵉⵏ, ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ).
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ: ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⵯⵏ ⵏ ⵜⵓⵥⴹⵉⵜ ⴳ ⵍⵀⵔⴰⵡⵢⵢⵉⵏ
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴳⴳⵓⴳ ⵉⵎⵓⵛⵛⴰⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕⵏ ⴳ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴰⵜ ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴳ ⴰⵙⴰⴽⵯⵏ ⴰⴷ.

ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵙⴳ ⴰⵔⴰⵢ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⵙⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵉⵚⵅⵙⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.