Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:48

ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ: ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ  -  
ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ "ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ", ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ: ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ, ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏⵜ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⴰⵢ, ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵏⵓⵖⵕⴰⴼⵉⵜ, ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⵏⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵉⵎⵉ.

ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵓⴱⴳⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.