Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:21

ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴹⴼⵕ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼⵓ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ.
ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ: ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⴰⵍ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵃⵕⵛⵏ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ, ⵉⵙⵖⵉⵡⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ 222 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⴰⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ, ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴳ ⵙⵖⵉⵡⵙ 6 ⵏ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵣⵢⴷⵏ ⵙⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ 24 ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⵖⴰⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵃⴱⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵙ.

ⵉⵙⵖⵉⵡⵙ ⵙⵓⵍ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⴳ ⵜⵏⵓⵕⵣⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰ 4 ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.