Maghreb Arab Press

ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ 2017

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⵃⵃⵔⴰ ⵢⵥⵕⵉⴳⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2017 ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ.
ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ ⴳ 2017
09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵢⵉⵡⵉ ⵡⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 2 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵏ. ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⴷ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⵯⵣⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯⵎ, ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ, ⴷ ⵉⵎⵏⵉⵀⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.