Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:55

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵉⵍⴽⵎ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 95% ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ (ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ)

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵛⵓⵔⴰⵇ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵜⵍⴽⵎ 94,97% ⵙⴳ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵉⵥⵔⴼⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴰⵃⵕⵛ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵍⴰⵊⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.
ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ » ⵉⵍⴽⵎ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 95% ⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ (ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ)
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵛⵓⵔⴰⵇ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ « ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ », ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵖⵍⵏ ⵙ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ 5 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷ 549,5 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴷⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵎⵎⴰ 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 5 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷ 257 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 80,7% ⵙⴳ ⵉⵇⴰⵔⵉⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ « ⵎⴰⵏⴰⵕⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴰⵚⵉⵟ », ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ 6 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷ 515 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵢⴰⵏ « ⴰⵙⵉⵡⵔ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ », ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵓⵔⴰⵇ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵙⵖⵓⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ « ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⵓⵔ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵯⵣⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.