Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ

ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ.
ⴰⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵇⴷⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ “ⵍⴼⴽⵉⵀ ⴷⴰⵡⴷ”, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰ ⵓⵎⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⴷⵖ ⵏⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⴹⵢⴰⵇ, ⵏⵓⵎⴰⵍ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⴽⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.