Maghreb Arab Press

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ

ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ  -  
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ".
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴼⴰⵣⴰⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ ⴽⵏⴹⵕ
13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ", ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⴷⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ, ⴷ ⵉⴼⵕⵕⵊⵏ ⵏ ⵍⴼⵏⵟⴰⵥⵢⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⴷ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵡⵓ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⴷⵡⵡⴰⵕ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵙⴱⵄ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.