Maghreb Arab Press

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 7.000 ⵓⵎⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴳ ⴹⴹⵕⴰⵕⴳⴰ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 7.000 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴹⴹⵕⴰⵕⴳⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 7.000 ⵓⵎⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⴳ ⴹⴹⵕⴰⵕⴳⴰ
12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵙⵙⵓⵜⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵃⴰⵊⵊⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴰⵍⵓⴼ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ 6.948 ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, ⴷ 81 ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ 4.769 ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ.

ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ 1.993 ⵓⵎⵏⵉⴳ ⴰⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉ ⴷ 186 ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⵏ ⴽ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ.

ⵣⵔⵉⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵅⵜⴰⴷ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⵯⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴷ ⵟⴰⵟⴰ, ⴷ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.