Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:08

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ "ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⴳⵔⵜ ⵉ ⵢⵡⵉ" ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵔⴽ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵔⵅⴰⵏ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ
22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵉⵙⴽⵔⵜ ⴰⵙⵙⵓⵍⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴷⵉⴱⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 60 ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵎⵍⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵛⵛⴰⵏ, ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵙⵙⵓⵍⴼⵏ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵉⴼⵜⴰⵃ ⴷ ⵢⵓⵏⵙ ⵎⵉⴳⵔⵉ, ⴰⵎⵉⵚⵕⵉ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵃⵓⵙⵏⵉ, ⴷ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵏ ⵙⵓⴼⵢⴰ ⵎⵓⵏⵜⴰⵚⵉⵕ ⴷ ⵊⵉⵕⵓⵎ ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ ⴷ ⵎⴰⵕⴽ ⵍⵉⴼⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.