Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:57

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ (ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ)

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ (ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ)
11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵢⴷⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⵛⴰⵏⵙ », ⵜⴷⵔⵓ ⴷⵉⴽⵙ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵏ 3000 ⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵔ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵡⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ.

ⵔⴰⴷ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵎⴷⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴷⵖ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴽⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵉⵙⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⴷ ⵉⴳⴰⵔⵓⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.