Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:03

“ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ “ⴰⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ/  -  
“ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ “ ⴷ ⵜⵉⵖⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⴰ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ “ⴰⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ .
“ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ “ⴰⵎⴹⵉⴽⵉⵔ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
03 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ .

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵇⴹ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵎⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵔⵏ.

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵇⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴼⴰⵔⵉⵙ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵎⴰⵛⵉⵛⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵍⵉⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵣⵉⵏⴱ ⵄⴰⴷⴰⵡⵉ .

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵜⵢⵡⴼⴽⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⵏⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵎⴰⵕⵚ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.