Maghreb Arab Press

ⵢⴰⴳⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⵉ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵣ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ.
ⵢⴰⴳⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣ ⴳ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ
11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵉⵙⵓⴼⴰⵏ ⵜⴰⵏⵓⵎⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⴰⴳⵉ ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵣ ⴳ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴽⴰⵍ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ « ⵉⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ, ⵓⵔⵉ ⴳⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ, ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ , ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵏ ⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⴷ ⴱⵟⵟⵓ ⵓⵔⵉⴷ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ , ⴳ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔⵓⴱⵢⵉⵏ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵔⵉⴱ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ,ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⴷ ⵉⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.