Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:08

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵉⴱⵉⴽ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵙⴳ 8 ⴰⵔ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵢⴰⴷ, ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵉⴱⵉⴽ.
ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵉⴱⵉⴽ
08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⴱⵉⴽ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⴽ ⵛⴰⵏⵢⵓⵏ, ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⵔⵉⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ , ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.

ⵉ ⵙⴳⵎⴹ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵉⴱⵉⴽ ⴳ ⵍⴽⵉⴱⵉⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵎⴰⵢⵓ 2012 ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵢⴰⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵄⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ 8 ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.