Maghreb Arab Press

ⵜⵙⵎⵖⵕ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⴷⴰⵍⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴷⴰⵍⴰⵙ  -  
ⵜⵙⵎⵖⵕ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴷⴰⵍⴰⵙ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⴰⵙ) ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵢⴰ ⵓⵕⵙⵓⵍⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵜⵙⵎⵖⵕ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⴷⴰⵍⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴷⴰⵜ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⵖ, ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴷⴰⵍⴰⵙ, ⵎⴰⵙ “ⵜⵙⵓⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵅⵛⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵖ. ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵇⵇⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⵎⵏⵎ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⵓⵔⵙⵉⵍⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵓⵔ ⵉⵖⵔⵉⵏ”.

ⴷ ⵜⵙⴽⵜⵉⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵜⵏⵏⴰ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵊⵎⵎⴰⵍⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉⵢⴰ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵕⴰⵡⵢⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 859, ⴷ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⴳⴰ ⵍⵇⴰⵕⴰⵡⵢⵢⵉⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ », ⴷ ⵜⵓⵔⵢⵢⴰ ⵛⵛⴰⵡⵉ, ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1951 ⵜⴰⵎⵙⵙⴰⵢⵍⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⴰⵎⵣⵣⴰⵏ (ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵕⵙ 16 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ), ⴷ ⵏⴰⵡⴰⵍ ⵍⵎⵓⵜⴰⵡⴽⴽⵉⵍ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴳ ⵓⵔⴰⵔ ⵓⵍⴰⵎⴱⴱⵉⴽⵉⵢⵏ, ⴷ ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⴱⵓⵊⵉⴱⴰⵕ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵟ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵜⵡⵓⵕⵏ ⵖⵓⵔ ⵏⵏⴰⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.