Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:56

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵛⵇⴰⵏ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵛⵇⴰⵏ.
ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵛⵇⴰⵏ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ)
11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ (120 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ 120 ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ) ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⴷⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵄⵜⵜⵕ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵜⵣⴹⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵖⵣⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⵉⵡⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙ, ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.