Maghreb Arab Press

ⵜⵓⵏⵙ: ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ

ⵜⵓⵏⵙ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⵚⵉⵕ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴳⴳⵔⵏⵜ ⵉ ⵢⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ.
ⵜⵓⵏⵙ: ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ
01 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ « ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵅ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵏ ⵉⴷⴷⵓ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵍⵖⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙ ».

ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ « ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵖⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵙⴰⴷⵎⵔ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ », ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵅⴼ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵎⴰⵢⴳⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.