Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:49

ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⴳⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ.
ⵜⵓⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ
07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⴷ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⴼⴽ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉ ⴳ ⵉⵖⵏⵙ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ", ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ « ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⵜ » ⵜⴳⴰ ⴰⵡⵜⵜⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵢⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴽ.

ⵉⵙⴽⵜⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⴰⵎⴱ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⴷⴳⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴷ ⵉⴹⵉⵚⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏⵅⴼ ⵜⴰⵙⴳⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ  "ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴰⴼⴰⵡ ⴷ ⴰⵎⵓⵣⵣⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵜ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵔ ⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵜⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴰⵡⵜ".

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.