Maghreb Arab Press

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⵢⵓ ⴼⵔⴰⵏⴽⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ, ⵎⴰⵙ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵓⵔ ⵓⵔⴽⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ».
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵅⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⵎⴰⵙ « ⵜⵏⴳⴹ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵜⵉⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵍⵊⵉⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⵢⵓ ⴼⵔⴰⵏⴽⵏ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵔⴰⵏⴽⵏ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ «ⵓⵅⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⴹⵏⵉⵏ».

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⴳⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷⵖ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⵉⵍⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵡⴰⵍⴰ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.