Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:45

ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵎⵓⵏⵕⵓⴼⵢⴰ  -  
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵎⵓⵏⵕⵓⴼⵢⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⴰⵡ) ⵉⴳⴰ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ.
ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
05 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 51 ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ (ⵙⵉⴷⴰⵡ), ⵎⴰⵙ « ⵜⵉⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ».

ⴰⴷ ⵏⵙⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⴰⵡ) ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⵔ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷⵖ, ⵉⴳ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏⵏⵙ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵉⴽⵎⵍⵏ.

ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⴰⵓⴳⴷ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵔⵣⴼⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ 23 ⵉ 11 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.