Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:14

ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵇⵓⴷⵙ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ  -  
ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵖⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵉⵏ.
ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵇⵓⴷⵙ
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵔⵣⵓ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵢⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵜⵔⵓ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⴹⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⴹⵓⵏ, ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵃⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ.


ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵜⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴼⵔⵙⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ.


ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ , ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵣⵓ, ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵜⵏ ⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵊⵏⵉⴼ ⴽⴽⵓⵥ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.