Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ : ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵛⵛⵢⵓⵅ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏⴳⴹⵏ ⵜⵉⵃⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ

ⵍⵄⵢⵓⵏ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵛⵛⵢⵓⵅ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⵙⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵍⵏ ⵓⴳⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵍⴰⵄⴷⴰⴻ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴷ.
ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ : ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵛⵛⵢⵓⵅ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵚⵃⵕⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏⴳⴹⵏ ⵜⵉⵃⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ
09 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵙⵍⵎⴹⵏ ⵅⴼ « ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ » ⵜⵉⵡⴰⴷⴰⵏ ⵜⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵔ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⵖ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ  ⵉⵙ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵜⴰⵢⵢⵉⵀⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵛⵔⴽⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴷⴰⵙⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵅ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵍⴼⵓⵙⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⵔ ⵍⴳⵡⵉⵔⴰ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴽⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵎⴰ ⵉⵏⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵏⴳⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴱⴱⴰⴷⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ « ⵜⴰⵖⵔⴰ ⵜⵥⵍⵉⵏ » ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴷⴷⵓ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⵡⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1991, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵅⵡⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵓ ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵃⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵍⴰⵄⴷⴰⴻ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⵖⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵖ, ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⴰⵄⴷⴰⴻ ⵏ ⵜⴳⴷⵍⵉⵜ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵡⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.