Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:08

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ: ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵢⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵏ ⵛⵛⵓⵏⵡⴰ ⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵉ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⵢⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵏ ⵛⵛⵓⵏⵡⴰ ⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵛⵓⴱⴽⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ: ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵉ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵢⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵏ ⵛⵛⵓⵏⵡⴰ ⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵙ ⵓⵎⵎⴰⴽ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵉ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵓⵏⴰⵍⴹ ⵟⵕⴰⵎⴱ, ⴳ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⵚⵓⴹ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵎⵉⵍⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵚⵕⴰⴻⵉⵍ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵜ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵇⴷⵓⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ.

ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⴷⴷⴰ ⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵃⵎⵓⴷ ⵄⴱⴱⴰⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⴳⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴳⵍ ⵓⵙⵉⵡⴹ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.