Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ "ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴰⵡⵜ"
06-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ "ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴰⵡⵜ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019
06-12-18
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⴹⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 2019, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ
05-12-18
ⵊⵓⵏⵉⴼ  -  

ⵉⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
04-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵛⵉⴽ, ⴰⵏⴹⵕⵉ ⴱⴰⴱⵉⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ"
03-12-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵅⵚⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ" ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⴽⵉⵏⵛⴰⵙⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
30-11-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵍⵓⴱⵉⵣ ⵓⴱⵔⴰⴷⵓ, ⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ