Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵜ.
ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵜ ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018
ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ (ⵉⵙⵉⵙⴽⵓ), ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ », ⵎⴰⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⵔⴰⵣⵜ.
 
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵓⵍ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ « ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ » ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵃⵟⵟⵓⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵜⵜⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉ ⵢⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ.
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.