Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:54

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ (ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜⵏ ⵜⵉⵏⴳⵓⵔⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ .
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴼⵉⵍⵉⵚⵜⵉⵏⵉⵜ : ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ (ⵍⵅⵍⴼⵉ)
07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵔⵏⵉⵡⵜⵏ ⵜⵉⵏⴳⵔⵓⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴰⵖⵔⴰⵙ ⴷⵖⵉ ⵏⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴰⵡⵜⵏ ⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵓⵙⵜⵉ ⴷⵖ.

ⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵄⵢⴷⵏ ⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ, ⵏⵏ ⴰⴳⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⴰⵍⴰ ⴷ ⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵣⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴷⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵙⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴷ ⵢⴹⵏⵏⵉⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ, ⴳ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵄⵔⵉⴱⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⵓ , « ⵏⵏⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵣⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⴷⵖ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.