Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:01

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ - ⴰⴷⵡⴰⵍ): ⵜⵣⵔⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵙ 3 - 1

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵎ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵃⵣⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ (ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎ - ⴰⴷⵡⴰⵍ): ⵜⵣⵔⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⴰⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⴳ ⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵙ 3 - 1
25 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜⵏ ⵏ « ⵉⴳⵉⴷⵔⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ » ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⵢⴰ ⵃⴷⵔⴰⴼ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉⵔⵏⴰⵏ (45+1) ⴷ ⵓⵍⴰⴷⵉⵏⵜⵓ ⴰⵙⵉⴽⴰ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 87. ⴰⵎⵎⴰ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⵉⵙⵙⴰ ⵜ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⴰⵛⵉⵔ (89).

ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵊⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2003, ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 3 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵢⵉⵎⴱⴰ ⵙⴱⵓⵔⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⴰ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵍⵃⴰⴼⵉⴹⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 25 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.