Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ"

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵅⵚⵕ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉⵢⵏ ⵏ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ" ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵛⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⴽⵉⵏⵛⴰⵙⴰ.
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2018 ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵜⵉⵡⵉ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ
03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵕⵥⵎⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜ ⵙ ⵡⴰⴹⴰⵕ ⵏ ⵍⵎⴰⵢⵚⵟⵕⵓ ⵄⴱⴷⵍⵉⵍⴰⵀ ⵃⴰⴼⵉⴹⵉ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⵏ ⵓⵔⴰⵔ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵏ ⵉ "ⴰ ⵉⵙ ⴼⵉⵜⴰ ⴽⵍⵓⴱ", ⵊⴰⵏ ⵎⴰⵕⴽ ⵎⴰⴽⴰⵚⵓ ⴷ ⵎⴰⴽⵓⴽⵓ ⴱⴰⵜⵉⵥⴰⴷⵢⵓ ⴷ ⵍⵡⴰⵎⴱⴰ ⵏⴳⵓⵎⴰ ⴼⴰⴱⵔⵉⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ 45+ ⴷ 71 ⴷ 74.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵕⵕⴰⵊⴰ ⵙ 3 - 0.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.