Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ

ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳⵏ  -  
ⵉⴷⵔⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 6 ⴷ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳⵏ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ».
ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ
08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⴰⵎⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵛⵔⴰⴽⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵓⴳⴰⵣⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵏⵥⴰⵡ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⵕⵣⵎⵏ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.