Maghreb Arab Press

ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ: ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ

ⴱⴰⴽⵓ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⴼⴼⴰ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⴰⴱⵉⵜ.
ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ: ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ
05 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵃⴹⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏⵉ, ⵏⵏⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⴽⵓ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ « ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⴷ « ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵏⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵖⵔ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵉⵣⵍ, ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵕⴰ ».

ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏⵉ ⵉⵍⵎⴰⵔ ⵎⴰⵎⴰⴷⵢⴰⵔⵓⴼ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.