Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:58

ⵚⵚⵃⵔⴰ: ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍt (ⵉⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵛⵛⵉⵍⵉ)

ⵚⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵛⵛⵉⵍⵉ, ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵎⵓⵔⴰⴳⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍt.
ⵚⵚⵃⵔⴰ: ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍt (ⵉⵙⴼⵙⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵛⵛⵉⵍⵉ)
08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵔⴰⴳⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⴳⵉⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷ ⵉⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵜⵉⵙⴳⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⵥⴹⵉⵕ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵔⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⴱⵔⵓⴼⵉⵚⵓⵕ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵛⵉⵍⵉ, ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵚⵃⵔⴰ, ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵍⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⴰⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴳⴰ « ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵖⴱⵓ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴷⴷⵉⵙⵜ » ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵄⵣⵉⴼⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.