Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:59

ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ.. ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ

ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ  -  
ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴼⴰⵍⴱⴰⵔⵉⵙⵙⵓ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵜⵓⵏⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔⵉⴽ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.
ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ.. ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵜⵙⵖⵥⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ
04 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵉⵙⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 1056 ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ 66 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵏ 11 ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ, ⴷ ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵏ 22 ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷⵖ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵎⴰⵙ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⴳⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵃⴰⵙⴰⴱⵏ ⴳ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵟⵙⵜ.

ⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ “ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵡⴰⴹⵓⵏⵙⵏ ⴷ ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ, ⵏⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⵣⴳⵉⵔⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷⴷⵓ ⵙⵙⵉⵢⴰⴷⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.