Maghreb Arab Press

ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵉⵎⵙⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵎⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ)   -  
ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏ, ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵔⵓⵜ ⵎⴰⵙ « ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ 2 ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵓⵔⵙ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ » ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 5 ⴷ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ.
ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ : ⵉⵎⵙⴰⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵎⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⴳ 28 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⴱⵕⵕⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵜⵉⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵏⴰⵢⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵉⵣⵉ ⴰⵙⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵜⵍⴰⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.