Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:29

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 38% ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⴰⵎⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 1574 ⴳⵉⵜⵙⵏ.
ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ 38% ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ (ⴰⵎⵙⵉⵡⴹ)
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ 38% ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵖⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵉⵢⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵡⵓⵍⴰⵜ ⴷ ⵍⵄⵓⵎⵎⴰⵍ, ⵖⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ 212 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽⴰⴷ:

- ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ 22 ⴱⴰⵛⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

- ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ 163 ⵇⴰⵢⴷ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ

- ⴰⵙⵉⵍⵉ ⵏ 27 ⵅⵍⵉⴼⴰⵜ ⵇⴰⵢⴷ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏ ⵇⴰⵢⴷ

ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 114 ⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵜ.

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⴰⵙⴰⴱⴰ, ⵜⵙⵙⵣⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ 110 ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⵎⵔⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⴰⴷ:

- ⵍⵄⴰⵣⵍ ⵏ 25 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⴷ 5 ⵏ ⵍⵄⵓⵎⵎⴰⵍ

- ⵍⵉⵄⴼⴰⴻ ⵏ 21 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵍⵄⴰⵎⵍ

- ⴰⵙⴳⴳⵯⵣ ⵏ 29 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⴼⵏⵙⴰ ⵉⴳⴳⵣⵏ

- ⵜⴰⵡⴱⵉⵅ ⵏ 21 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

- ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ ⵏ 14 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.