Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 7 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⴰⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ ⵙⴳ 6 ⴰⵔ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴽⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵕⴰⵙⵉⵎ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵍⵎⵕⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 31 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⴷⴳⴰⵔⵏ. ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⵜⵎⵎⴰ ⵍⵎⵕⵙⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ. ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵡⵙⵖⵉⵡⵙ.

ⴳ ⵜⵉⵢⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⴹⵖⴰⵕⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⵓⵏⵉ ⵜⵉⵙⵙ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.